Неделя, 27 Септември 2020

slide1

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ „МАЙСТОР ЦВЕТКО” В ТВ „LIFE” – 7 ДЕКЕМВРИ – 27 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

Plakat igra Life 48x68 cm1.Организатор на промоцията и официални правила на кампанията.
Консуматорската промоция – "Майстор Цветко", за кратко по-долу спомената като Промоцията, се организира от Лалов и Вачев ЕООД, София, жк Слатина, офис сграда Булгарплод, ет.3, офис 301, за кратко по–долу наречен Организатор на Промоцията. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени за кратко Официални правила на промоцията.
Пълните правила на промоцията могат да бъдат намерени на интернет страницата www.lvmasters.com по време на провеждане на цялата кампания.
1.2.Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на www.lvmasters.com.
2. Територия на провеждане на Консуматорската промоция „Майстор Цветко“
Промоцията се организира и провежда във всички търговски обекти „Life“ в град Плевен. Това са обектите:
- ЛАЙФ СТОРГОЗИЯ 1
- ЛАЙФ СТОРГОЗИЯ 2
- ЛАЙФ ЦЕНТЪР
- ЛАЙФ ДЕВЕТИ КВАРТАЛ
- ЛАЙФ МАКЕДОНИЯ
- ЛАЙФ Н.РИЛСКИ
- ЛАЙФ СТОРГОЗИЯ 3
както и новооткриващият обект в квартал Дружба.
3. Продължителност на Промоцията
Промоцията стартира на 07.12.2015 г. и е валидна до 27.12.2015 г. включително , или до изчерпване на количествата скреч-карти, или до спечелване на всички награди в Промоцията.
4. Участващи продукти
В Промоцията участват всички продукти с марката „Майстор Цветко” в ТВ „Life“.
5. Описание на наградите
Наградите, които ще бъдат раздавани по време на промоцията, са следните:
- Кухненски робот – 1 бр.
- Престилки „Майстор Цветко” – 50 бр.
- Луканка „Панагюрска” 0,180 кг. – 50 бр.
- Комплект ръкохватки „Майстор Цветко” – 70 бр.
- Салам Закуска 0,200 кг. – 90 бр.
- Шпек „Майстор Цветко” 0,260 кг. – 90 бр.
- Дъски за рязане „Майстор Цветко” – 250 бр.
6. Механизъм на промоцията и процедура за предявяване, валидиране и получаване на наградите:
6.1. Всеки посетител на магазините от ТВ „Life“, участващи в промоцията, на възраст над 18-години, желаещ да участва в промоцията, трябва да закупи продукт/и в Участващите магазини от ТВ „Life“ на стойност над 3.90 лв. На касата на съответния обект, в който се извършва покупката и е налична касова бележка, удостоверяваща, че закупеното количество продукт/и е на стойност по-голяма от 3.90 лева, участникът получава скреч-карта от служителя на съответния обект. При печеливша скреч карта всеки участник предоставя на упълномощено лице в магазина скреч карта и касова бележка, удостоверяваща покупката. Един клиент може да участва неограничено, като всяко следващо участие е обвързано с нова, немаркирана касова бележка за покупка на продукт/и „Майстор Цветко” на стойност над 3,90 лева.
6.2. Печелившите скреч-карти са 7 вида и върху тях са изписани думите „Кухненски робот“, „Престилка“, „Дъска за рязане на Майстора“, „Комплект ръкохватки“ , „Салам Закуска 0,200 кг.“ , „ Шпек Майстор Цветко 0,260 кг.” и „Луканка "Панагюрска" 0,180 кг.” описващи спечелените награди, а непечелившите скреч-карти са обозначени с текст „Опитай пак!“.
6.2.1. В случай, че е изписана думата „Кухненски робот“, купувачът трябва да запази скреч-картата и да се обади на посочения телефон за връзка (0 886 071 630), за да получи наградата. Купувачът печели 1 брой кухненски робот, който ще бъде предоставен от представител на „Лалов и Вачев” ЕООД срещу насрещното предоставяне на печеливша скреч-карта, като печелившият дава предварително разрешение за правене на снимки и вземане на интервю, които могат да бъдат публикувани по всички рекламни канали и медии по преценка на Организатора на промоцията с рекламна цел.
6.2.2. В случай, че е изписана някоя от думите „Престилка“, „Дъска за рязане на Майстора“, „Комплект ръкохватки“, „Салам Закуска 0,200 кг.“ , „ Шпек Майстор Цветко 0,260 кг.” и „Луканка "Панагюрска" 0,180 кг.”, купувачът печели 1 брой от съответната награда, упомената в печелившата скреч-карта. Всички награди, с изключение на „Кухненски робот”, ще бъдат раздавани на място в съответния обект, в който е направена покупката, само на клиенти, които представят печелившата скреч карта, заедно с валидна касовата бележка
6.2.3. На непечелившите скреч-карти има текст „Опитай пак!", в този случай награди не се раздават и е ненужно да се пазят скреч-картите.
6.3. Участниците в Промоцията имат право да участват неограничен брой пъти, но само веднъж със съответната касова бележка. Съответно дори когато сумата, на която са закупени продуктите, е 20 лева, участникът получава само една скреч-карта срещу своята една касова бележка.
6.4. Крайният срок на промоцията е 27.12.2015г. След тази дата представени печеливши скреч-карти не е задължително да бъдат проверявани и се считат за невалидни. Организаторът на промоцията не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след 27.12.2015г.
7. Печеливши и претенции :
7.1.Наградите ще се предоставят на участници, имащи право да участват в промоцията (лица над 18 години), срещу валидна печеливша скреч-карта, само ако печелившите думи „Кухненски робот“, „Престилка“, „Дъска за рязане на Майстора“, „Комплект ръкохватки“ , „Салам Закуска 0,200 кг.“ , „ Шпек Майстор Цветко 0,260 кг.” и „Луканка "Панагюрска" 0,180 кг.” са отпечатани от Организатора или от негови агенти на оригинална скреч-карта. Промоционални скреч-карти, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат каквито и да е грешки, включително манипулация на скреч- карти, се считат за невалидни и се обезсилват.
7.2. Всички награди, с изключение на „Кухненски робот”, ще бъдат раздавани на място в съответния обект, в който е направена покупката, само на клиенти, които представят печелившата скреч карта, заедно с валидна касовата бележка. Скреч карти няма да могат да бъдат предавани за подарък в други обекти, участващи в промоцията, различни от мястото на покупка.
7.3. Организаторът на Играта не носи отговорност при условие, че печеливш участник е предоставил невалидна касова бележка. Всеки индивидуален такъв случай ще бъде съвместно разглеждан от Организатора на Промоцията и ТВ „Life“, като Организаторът си запазва правото да откаже да предостави награда срещу невалидна касова бележка.
8.Грешки и нередовни скреч-карти:
8.1.Всеки участник, на когото представител на търговски обект, участващ в промоцията, надлежно обозначен с промоционален материал, откаже предаването на скреч-карта, въпреки представена касова бележка в момента на покупката, следва да уведоми за това Организатора на промоцията на телефон 0 886 071 630. Участникът трябва да предостави конкретна информация – дата, адрес на съответния търговски обект, допълнителна информация, която му бъде поискана, както и координати за контакт.
8.2.При печатна грешка или друг вид недоразумение, или нередовна скреч-карта, Лалов и Вачев ЕООД и Търговска верига „Life“, които предоставят скреч-картите при покупка на продукти с марката „Майстор Цветко“ на стойност над 3.90 лева, не носят отговорност.
9.Отговорност:
Организаторът на промоцията не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела за собственост на скреч-карти. Споровете, свързани с правото на собственост върху скреч-карти, не засягат установените тук принципи на присъждане на наградите от Организатора на промоцията на лице, чиято претенция е предявена пред Организатора на промоцията съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Всички предявявания на скреч-карта подлежат на проверка от Организатора. Всички предявявания след определения краен срок се считат за невалидни.
10.Право на участие:
Промоцията е валидна за всички физически лица с местоживеене територията на Република България, навършили 18 години, с изключение служителите на Лалов и Вачев ЕООД и фирма САТЕН БГ ООД, както и техните семейства.
11.Отсъствие на парични алтернативи:
Не се допуска размяна на награда срещу пари и други изгоди.
12. Прекратяване на промоцията:
Организаторът има неотменимо право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукта.
13. Съдебни спорове:
Всички спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават чрез преговори, като при невъзможност за постигане на взаимно приемлива спогодба, спорът ще се реши от компетентния български съд.
14. Публичност:
С участието в тази промоция участниците се съгласяват, че в случай, че вземат своя награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна. Допълнително участниците се съгласяват Организатора или упълномощени от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори по време на Промоцията и за период от шест месеца след края й.
15.Официални правила:
Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: www.lvmasters.com по време на цялата промоция.
Повече информация може да бъде получена на тел. 0 886 071 630 (без увеличение на цената на телефонната услуга). Участвайки в тази промоция, участниците приемат да се ангажират да спазват изцяло тези Официални правила.